REGULAMIN STRONY WARSZATMISTRZA.PL


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, a także zasady i warunki korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej warsztatmistrza.pl.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- Usługodawcy, to należy przez to rozumieć Space Films spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie          (Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869613; NIP: 5213913394; REGON: 387617634, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości.
 - Użytkowniku, to należy rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę internetową pl.
 - Konsumencie, to należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z usług w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług profesjonalnych lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
 - Koncie, to należy rozumieć część strony warsztatymistrz.pl przeznaczonej dla zarejestrowanych Użytkowników.
 - Usłudze, to należy rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem strony warsztatmistrza.pl.
 - Warsztatach, to należy rozumieć nagrania audiowizualne możliwe do odtworzenia na stronie internetowej warsztatmistrza.pl.
 - Regulaminie, to należy rozumieć niniejszy Regulamin.
 - Polityce prywatności, to należy rozumieć dokument dostępny w zakładce Polityka prywatności.
- Karta Podarunkowa - Voucher: Elektroniczny dokument z kodem, który użytkownik może wygenerować i podarować innej osobie w celu umożliwienia jej darmowego odbioru kursu na naszej platformie.
3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w zakładce Regulamin.

6. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy na adres e-mail: kontakt@warsztatmistrza.pl

II. USŁUGI

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom stronę internetową w ramach której w szczególności jest możliwe uzyskanie czasowego dostępu do Warsztatów przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez sieć Internet.
2. W związku z udostępnieniem strony Usługodawca świadczy m.in. następujące Usługi:
 - możliwość przeglądania strony internetowej jako niezarejestrowany Użytkownik;
 - uzyskiwanie bezpłatnego dostępu do przykładowych odcinków Warsztatów;
 - rejestrację Konta Użytkownika;
 - uzyskanie dostępu do zakupionych odcinków Warsztatów;
 - zakup karty podarunkowej;
 - umożliwienie wystawienia oceny i publikacji treści dotyczących Warsztatów dla zarejestrowanych Użytkowników, a także  - 
przeglądania treści publikowanych przez innych Użytkowników;
 - udostępnianie katalogu zakupionych Warsztatów;
- udostępnianie informacji dotyczących płatności.
3. Usługi Usługodawcy świadczone drogą elektroniczną, poza Usługą polegającą na uzyskiwaniu dostępu do Warsztatów i zakupu karty podarunkowej, są nieodpłatne.

III. OGÓLNE WARUNKI


1. Korzystanie z Usług jest możliwe poprzez dowolny typ połączenia internetowego, na ekranach o minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 pikseli, przy użyciu dowolnego typu komputera, z wykorzystaniem następujących przeglądarek internetowych. Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Przed skorzystaniem z Usług zaleca się sprawdzenie, przez Użytkownika czy sprzęt komputerowy, który posiada spełnia wymogi techniczne określone powyżej.

2. Użytkownik chcący korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu warsztatmistrza.pl musi dokonać rejestracji Konta.

3. Użytkownik, dokonujący rejestracji Konta w serwisie jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail, podania hasła oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityk prywatności. Login i hasło mogą być zmieniane przez Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą informacji, w tym danych osobowych, wymaganych podczas rejestracji lub na potrzeby dokonywania płatności oraz do ich aktualizowania.
5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane wyłącznie jedno Konto.
6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyska możliwość wykupywania dostępu do Warsztatów.
7. W niektórych przypadkach możliwy jest uzyskania dostępu do Warsztatów bez rejestracji Konta. Użytkownicy zainteresowani taką możliwością muszą się skontaktować z Usługodawcą na adres: kontakt@warsztatmistrza.pl.
8. Zakupu dostępu do Warsztatu mogą dokonywać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą dokonać zakupu za zgodą swojego opiekuna ustawowego. Usługodawca może wymagać przedłożenia takiej zgody na piśmie.
9. Uzyskiwanie dostępu do niektórych Warsztatów wymaga ukończenia 18 roku życia. Odtworzenie Warsztatu będzie wymagało każdorazowo złożenia oświadczenia, o ukończeniu 18 roku życia.

IV. DOSTĘP DO WARSZTATU

1. Dostęp do Warsztatów jest udzielany  od momentu dokonania płatności przez Użytkownika na czas nieokreślony, bezterminowy.
W przypadku zawieszenia działalności portalu WarsztatMistrza.pl, użytkownik który wykupił warsztat lub wiele warsztatów, otrzymuje dostęp do materiałów video, oraz  dodatkowych PDF, zamieszczonych na wirtualnym dysku.
Dostęp do wyżej wymienionych materiałów w formie e-linku , będzie wysyłany na skrzynkę pocztową email, podaną przez użytkownika przy rejestracji na portalu WarsztatMisztrza.pl .  Do zawarcia umowy o uzyskanie dostępu do Warsztatów przez Użytkownika dochodzi poprzez dokonanie przez niego płatności w wysokości ustalonej przez Usługodawcę.
2. Przed uzyskaniem dostępu do Warsztatów Użytkownik zapoznaje się z  Regulaminem oraz Polityką prywatności i składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią tych dokumentów poprzez oznaczenie chceckbox’a.
3. Wszelkie powiadomienia dotyczące uzyskania dostępu do Warsztatów są wyświetlane w koncie zarejestrowanego Użytkownika lub kierowane na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.
4. Użytkownik po wykupieniu dostępu do Warsztatów może korzystać z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
5. Jakoś obrazu jest zależna od wymogów zewnętrznego dostawcy  i może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego. Dostęp do rozdzielczości HD zależy od parametrów łącza internetowego i możliwości urządzenia.
6. Użytkownik nie może umożliwiać innym osobom trzecim dostępu do Warsztatów. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego Konta oraz zachowanie danych dostępowych w poufności.
7. Użytkownik nabywa dostęp do Warsztatów wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Usługodawcy do odebrania Użytkownikowi dostępu do Warsztatów, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
8. Użytkownik może po 14 dniach od zawarcia umowy zrezygnować z dostępu do Warsztatów bez podania przyczyny poprzez usunięcie swojego Konta albo poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. W takiej sytuacji zwrot kosztów za opłacone Warsztaty nie przysługuje.
9. Warsztaty stanowią utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy.
10. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas na który został udzielony dostęp, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Warsztatów.
12. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do odtworzenia Warsztatów na urządzeniu. Licencja ulegnie rozwiązaniu z chwilą zakończenia świadczenia Usług przez Usługodawcę. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować Warsztatu w całości ani w części.
13.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Usługodawcy do Warsztatu oraz możliwością pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( nazwana przez Usługodawcę "Gwarancją satysfakcji")


1. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować SPACE FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska, kontakt@warsztatmistrza.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2.Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. KARTA PODARUNKOWA- VOUCHER
Warunki Ogólne
a. Karta Podarunkowa - Voucher jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszej platformy.
b. Użytkownik nie może samodzielnie skorzystać z Karty Podarunkowej - Voucher. Może ją podarować innej osobie.
c. Każdy Użytkownik ma prawo wygenerować Kartę Podarunkową - Voucher tylko raz.
d. Wartość vouchera jest określona z góry przez usługodawcę.

Generowanie Vouchera
a. Użytkownik może wygenerować Kartę Podarunkową - Voucher, podając odpowiednie informacje na naszej platformie.
b. Użytkownik musi dostarczyć informacje o Odbiorcy, takie jak jego imię i nazwisko, aby wygenerować Kartę Podarunkową - Voucher.

Odpowiedzialność
a. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie danych Odbiorcy podczas generowania Karty Podarunkowej - Voucher.
b. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, kradzież ani niewłaściwe wykorzystanie Karty Podarunkowej - Voucher po jej wygenerowaniu.

VII. PŁATNOŚCI

1. Ceny za Usługi są wyrażone w polskich złotych i stanowią cenę całkowitą Usługi z wliczonym podatkiem od towarów i usług.
2. W przypadku chęci uzyskania faktury za zakup Usługi Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Przelewy24.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, blik, szybkie płatności.
4. Płatność za Usługę będzie pobierana przez dostawcę usług płatniczych, tzn. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika. Usługodawca nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
5. Mając na względzie okoliczność, że Usługodawca nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych lub do wystawcy instrumentu płatniczego Użytkownika. Reklamacje dotyczące płatności składane do Usługodawcy będą przekazywane właściwemu dostawcy usług płatniczych, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika drogą mailową. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia w przekazaniu reklamacji do właściwego dostawcy usług płatniczych.

VIII. PUBLIKOWANIE TREŚCI

 1. Użytkownik może publikować tj. komentarze i oceny, dotyczące wyłącznie Warsztatów, z
których skorzystał. Usługodawca może moderować treści, które naruszają obowiązujące
przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
2. Publikowane treści nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia
społecznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkownika treści.
Usługodawca nie monitoruje i nie moderuje treści publikowanych w Aplikacji przez
Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści, o
których mowa w punkcie powyżej.
4. Z chwilą zamieszczenia treści Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji na korzystanie z treści zamieszczonych na stronie zgodnie z Regulaminem na
następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
                  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
                  egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką
                  drukarską i reprograficzną;
                  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
                 wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
                  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej –
                 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
                 reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
                 mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
                 udostępnianie utworu w sieci Internet.
5. Zakres powyższej licencji obejmuje prawo Usługodawcy do korzystania ze zanonimizowanych
treści w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy swoich Usług, także po
usunięciu Konta przez Użytkownika.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie strony są wyłącznymi uprawnieniami Usługodawcy.
Usługodawca jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia strony, a także
przeniesienia praw do strony na osobę trzecią wraz z bazą użytkowników, którzy wyrażą na to
zgodę. Użytkownik, który nie wyraża zgody na takie przeniesienie zobowiązany jest do
usunięcia Konta lub wycofania zgody na newsletter.
2. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez
Użytkownika działań godzących w dobre imię Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób
trzecich, a także gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną
wiadomość o bezprawnym charakterze opublikowanych danych lub działań z nimi
związanych, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści opublikowanych przez
Użytkownika oraz czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
                  przerwy w funkcjonowaniu strony wynikające z przyczyn leżących po stronie
                 Użytkownika, a niezależnych od Usługodawcy, w szczególności stanowiących siłę
                  wyższą;
                  problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem urządzenia końcowego
                 Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze strony;
                  szkody spowodowane przez jakiegokolwiek Użytkownika w wyniku naruszenia przez
                 niego praw osób trzecich;
                  szkody poniesione przez Użytkownika w związku z zablokowaniem lub usunięciem z
                 Konta w związku z naruszeniem przez tego Użytkownika postanowień Regulaminu
                 lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia strony w celu
przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji, przy czym Usługodawca zobowiązuje się do
minimalizacji czasu, w którym nastąpi częściowe lub całkowite wyłączenie funkcjonowania
strony.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu strony mogą być zgłaszane
przez Użytkowników korzystających z usług w celach niezwiązanych ze swoją działalnością
zawodową lub gospodarczą w dowolny sposób, w tym poprzez stosowne zawiadomienie
wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@warsztatmistrza.pl lub
pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię, nazwisko i dane Kontaktowe osoby
składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym
powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź
zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez
Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających
na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez
Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem siedziby.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika udzielenia dodatkowych
informacji w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
6. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej Użytkownik ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń.
7. Reklamacji nie podlegają treści dydaktyczne i jakość merytoryczna Warsztatów.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2023
2. Osoby, które są zainteresowane mogą skontaktować się z Usługodawcą w celu uzyskania
informacji o warunkach współpracy.
3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w każdym
momencie.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Usługodawca poinformuje o tym
Użytkownika, udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni ujednolicony tekst
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. W przypadku zarejestrowanych
Użytkowników taka zmiana zostanie wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.