POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej warsztatmistrza.pl
jest Space Films spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869613; NIP: 5213913394 ; REGON:
387617634, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości.
2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o :
             danych osobowych, to należy przez to rozumieć informacje o osobie fizycznej
            zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
            szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
            psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia,
            dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
            pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
             Polityce, to należy rozumieć przez to niniejszy dokument, który wypełnia obowiązek
            informacyjny określony w art. 13 RODO.
            RODO, to należy rozumieć przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
           Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
           związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
           takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
            Użytkownik to należy przez to rozumieć każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę
           internetową prowadzoną przez Administratora.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

KORZYSTANIE ZE STRONY
Dane osobowe wszystkich osób odwiedzających stronę, w tym dane gromadzone w logach systemów,
adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy
innych podobnych technologii, są przetwarzane przez Administratora:
 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych
na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania systemem - podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
 w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
działań promocyjnych.
REJESTRACJA
Osoby, które dokonują rejestracji konta, proszone są o podanie danych do utworzenia konta. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest
dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
           w celu świadczenia usług związanych z obsługą konta – podstawą prawną przetwarzania jest
          niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie
          danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
           w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
          uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
          analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z konta;
           w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
          podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
          lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
           w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
          uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
          działań promocyjnych.

ZAKUPY
Zakup dostępu do warsztatów lub karty podarunkowej wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych
danych jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:
 w celu realizacji zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu
doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

KONTAKT
W przypadku kierowania do Administratora zapytania niezwiązanego z usługami świadczonymi na
rzecz pytającego, dane osobowe zawarte w zapytaniu są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji
i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane przetwarzane są:
 w celu obsługi zapytania - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane
zapytanie.

NEWSLETTER

Administrator przesyła newsletter Użytkownikom, którzy w tym celu podały swój adres e-mail. Dane
osobowe są przetwarzane:
 w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań
promocyjno-informacyjnych.
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować
do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania
są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę,
którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane:
 w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu działań promocyjnych.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profil Administratora w mediach
społecznościowych. Dane te są przetwarzane:
 w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności
Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi
na udostępnienie treści publikowanych w wybranym portalu społecznościowym. W zakresie
korzystania z wtyczek mediów społecznościowych pomiędzy Administratorem a administratorem
serwisu społecznościowego zachodzi relacja współadministrowania.

III. COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.
Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów:
           Niezbędnych z punktu widzenia działania strony internetowej. Takie pliki cookies nie
          mogą zostać usunięte.
           Funkcjonalnych, które pomagają zapamiętać hasło lub preferencje językowe. Te pliki
          mogą zostać usunięte, jednak nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich
          funkcjonalności strony.
           Analitycznych, które pomagają Administratorowi w dokonywaniu statystyki ruchu na
          stronie internetowej i poprawie funkcjonalności działających na stronie.
           Marketingowych, które pomagają Administratorowi w doborze reklamy dopasowanej
          do zainteresowań Użytkownika.
2. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień
przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

IV. OKRES PRZETWARZANIA

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane
przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych
może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 prawo uzyskania kopii danych;
 prawo do sprostowania;
 prawo do usunięcia danych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania;
 prawo do przenoszenia danych;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 prawo wycofania zgody;
 prawo do skargi do organu nadzorczego.

VI. ODBIORCY

Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy
płatności, podmioty świadczące usługi księgowe.

VII. TRANSFER POZA EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od
tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG
tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych
osobowych poza EOG.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@warsztatmistrza.pl. lub adres
korespondencyjny Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska.
2. Polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 01.07.2021.
Data security is of great importance to Space Films Sp. z.o.o and to protect your Data we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure Data collected online.