Warunki programu partnerskiego

(1) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do uczestników Space Films Sp. z.o.o .
(2) W niniejszych Warunkach "Spółka", "my", "nas" i "nasz" oznaczają Warsztat Mistrzamarkę, której właścicielem jest Space Films Sp. z.o.o
(3) W niniejszym Regulaminie "Partner", "Ty" i "Twój" oznaczają  firmę, która ubiega się o uczestnictwo w Programie i która zaakceptuje niniejszy Regulamin po przystąpieniu do niego.
(4) Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża zgodę na związanie się jego postanowieniami i zawiera z nami wiążącą umowę ("Umowa")

1. Definicje i interpretacje

 • 1.1 W niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
"Dnia roboczego" oznacza każdy dzień inny niż sobota lub niedziela, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem ustawowo wolnym od pracy;
„Zasady anulowania” oznacza naszą politykę anulowania, którą można znaleźć na stronie warsztatmistrza.pl/terms;
"Data rozpoczęcia" oznacza datę Twojej akceptacji;
„Stawka prowizji” oznacza procent prowizji płaconej od przychodów netto ze sprzedaży określony w Subklauzuli 11.2;
"Poufna informacja" Pliki cookie stron trzecich nie są przez nas umieszczane; zamiast tego są umieszczane przez strony trzecie, które świadczą usługi dla nas i/lub dla Ciebie. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane przez usługi reklamowe do wyświetlania dostosowanych reklam w naszej Witrynie lub przez strony trzecie świadczące dla nas usługi analityczne (te pliki cookie będą działać w taki sam sposób, jak opisane powyżej analityczne pliki cookie).
„Bieżący termin” oznacza Okres obowiązywania, w którym Strony mogą znajdować się w dowolnym momencie;
„Bezpośrednie skierowanie” oznacza sprzedaż Pakietu Usług klientowi, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem Twojej witryny internetowej, gdzie można śledzić tego klienta bezpośrednio z Twojej witryny do naszej, bez żadnych dalszych pośredników;
"Prawa własności intelektualnej"
oznacza wszelkie prawa wynikające z dzieła chronionego prawem autorskim, znaku towarowego, patentu lub wzoru i należy je interpretować zgodnie z ustawą o prawie autorskim o wzorach i patentach z 1988 r., ustawą o znakach towarowych z 1994 r. i ustawą o patentach z 1977 r.;
„Zarejestrowany adres e-mail”
oznacza adres e-mail Partnera podany w Danych rejestracyjnych;
„Dane rejestracyjne” oznaczają informacje przekazane przez Partnera podczas rejestracji w celu zapisania się do Programu;
„Pakiet usług” oznacza określony zestaw usług dostępnych u nas za pośrednictwem naszej strony internetowej zgodnie z definicją w punkcie 7; I
„Okres obowiązywania” oznacza okres obowiązywania Umowy zdefiniowany w punkcie 17 niniejszego Regulaminu, podczas którego będziesz uczestniczyć w Programie na warunkach określonych w Umowie.

2. Rejestracja w programie

 • 2.1 Rejestrując się w Programie, użytkownik zgadza się, że w momencie rejestracji poda dokładne i kompletne Dane Rejestracyjne oraz że poinformuje nas o wszelkich zmianach w swoich Danych Rejestracyjnych.
 • 2.2 Po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem naszej zgody i podpunktu 2.4 poniżej, umowę uznaje się za obowiązującą. Użytkownik nie otrzyma podpisanej Umowy Partnerskiej w wersji papierowej.
 • 2.3 Możemy, według własnego uznania, dokonać przeglądu witryny użytkownika po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu.Po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu użytkownik otrzyma dalsze instrukcje i wskazówki umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży naszych towarów.
 • 2.4 Możemy, według własnego uznania, odrzucić dowolny wniosek z dowolnego powodu (i nie jesteśmy zobowiązani do ujawniania takich powodów). Powody, dla których Aplikacja może zostać odrzucona, obejmują między innymi treści na stronie internetowej użytkownika, które:
 • 2.4.1 jest w jakikolwiek sposób niezgodna z prawem, szkodliwa, grożąca, obsceniczna, nękająca, dyskryminująca, zniesławiająca lub w inny sposób niewłaściwa;
 • 2.4.2 ułatwia lub promuje przemoc, terroryzm lub jakąkolwiek inną działalność przestępczą;
 • 2.4.3 ma charakter jednoznacznie seksualny; lub
 • 2.4.4 narusza, pomaga lub zachęca do naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do jakiejkolwiek strony.

3. Relacja miedzy firmą a partnerem

 • 3.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi ani nie może być uważane za ustanawiające partnerstwo między Stronami; ani też, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, nie wyznacza ani nie może być uważane za wyznaczające którąkolwiek ze Stron jako agenta którejkolwiek z pozostałych Stron w jakimkolwiek celu.
 • 3.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, użytkownik nie ma prawa ani upoważnienia do podejmowania jakichkolwiek działań, zawierania jakichkolwiek umów, składania jakichkolwiek oświadczeń, udzielania jakichkolwiek gwarancji, ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, przyjmowania jakichkolwiek zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, jakiegokolwiek rodzaju w naszym imieniu ani wiązania nas w jakikolwiek sposób.

4. Linki do stron internetowych

 • 4.1 Na pulpicie nawigacyjnym partnera znajdują się materiały niezbędne do utworzenia hiperłącza do naszej witryny. Materiały te będą zawierać kod HTML linku i/lub wybór plików graficznych, do których należy zastosować kod HTML.
 • 4.2 Kod HTML wyświetlany w panelu afiliacyjnym musi być dokładnie skopiowany i nie może być w żaden sposób zmieniany. Nieprzestrzeganie tego warunku może skutkować nieotrzymaniem wynagrodzenia za sprzedaż pakietów usług wygenerowanych za pośrednictwem witryny.
 • 4.5 Użytkownik jest zobowiązany do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich linków do naszej witryny internetowej ze swojej witryny.

5. Wyświetlanie informacji o firmie

 • 5.1 Jako partner możesz swobodnie wyświetlać ceny i inne informacje dotyczące naszych Pakietów Usług. Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie takich informacji własnymi siłami; nie będziemy dostarczać aktualizacji informacji o cenach.
 • 5.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie zgodnie z naszymi własnymi zasadami.
 • 5.3 Twoje obowiązki Jako Space Films Sp. z.o.o Partner zgadzasz się, że:
 • 5.3.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nam pełnych i dokładnych informacji o koncie oraz za aktualizowanie tych informacji. Takie informacje mogą obejmować między innymi: dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, informacje podatkowe i wszelkie inne dane, których możemy wymagać. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych danych dotyczących wszystkich witryn internetowych, na których użytkownik prowadzi promocję Space Films Sp. z.o.o oraz stosowane praktyki promocyjne. Niedostarczenie dokładnych informacji może skutkować wykluczeniem z Programu, zawieszeniem lub zamknięciem konta Partnera oraz przepadkiem wszelkich prowizji.
 • 5.3.2 Nie należy tworzyć więcej niż jednego konta partnerskiego.
 • 5.3.3 Użytkownik nie może sam siebie polecać i nie otrzyma prowizji od własnych kont. Użytkownik nie może korzystać z naszego Programu w celu polecania firm, których jest właścicielem lub w których posiada udziały lub inne interesy.
 • 5.3.4 Nie należy podejmować działań ani wydawać polecającym rekomendacji, które skutkowałyby potencjalną utratą przychodów dla Space Films Sp. z.o.o.
 • 5.3.5 Nie należy angażować się w programy motywacyjne i witryny z okazjami biznesowymi, stosując praktyki marketingowe, które mogą być nieetyczne lub mogą przyciągać klientów, którzy nie mają dobrej reputacji.
 • 5.3.6 Użytkownik nie może kopiować, zmieniać ani modyfikować żadnych ikon, przycisków, banerów, grafik, plików ani treści zawartych na stronie Space Films Sp. z.o.o’ Linki, w tym między innymi usuwanie lub zmienianie wszelkich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych, bez uprzedniej pisemnej zgody od nas.
 • 5.3.7 Partner nie może angażować się w żadne blackhat SEO/spamowe techniki budowania linków w celu wygenerowania większej liczby poleceń dla Space Films Sp. z.o.o.
 • 5.3.9 Partner nie będzie publikował reklam na obraźliwych, nielegalnych, nienawistnych, pornograficznych lub w inny sposób niestosownych stronach internetowych.
 • 5.3.10 Użytkownik zgadza się nie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa.
 • 5.3.11 W przypadku wykrycia wzorca w praktykach afiliacyjnych użytkownika, który w naszej uzasadnionej opinii narusza jakikolwiek aspekt Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta afiliacyjnego użytkownika i anulowania wszystkich należnych płatności prowizji.
 • 5.4 Reklama partnerska. Niewłaściwe sposoby reklamowania obejmują między innymi:
 • 5.4.1 Używanie jakichkolwiek nielegalnych lub spamowych metod reklamy, np. niechcianych wiadomości e-mail, nieautoryzowane umieszczanie niechcianych linków na forach, grupach dyskusyjnych, forach dyskusyjnych itp;
 • 5.4.2 Licytowanie słów kluczowych i fraz zawierających Space Films Sp. z.o.o znaku towarowego, jego odmian lub błędnej pisowni w kampaniach Pay per Click lub Pay per Impression w wyszukiwarkach (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing lub innych) bez naszej uprzedniej zgody. Użytkownik nie może używać Space Films Sp. z.o.o Witryny jako wyświetlany adres URL w reklamach PPC oraz do bezpośredniego linkowania lub przekierowywania do Space Films Sp. z.o.o strony;
 • 5.4.3 Używanie  treści naruszających prawa autorskie do promowania Space Films Sp. z.o.o;
 • 5.4.4 Korzystanie z ruchu generowanego przez pay to read, pay to click, banner exchanges, click exchanges, PPV advertising, pop-up/under lub podobne metody;
 • 5.4.5 Zapewnianie zwrotów gotówki, nagród lub innego rodzaju zachęt w celu uzyskania sprzedaży bez naszej uprzedniej zgody;
 • 5.4.6 Oferowanie metod obniżania cen, w tym kuponów, voucherów, kodów rabatowych lub ofert o wartości dodanej bez naszej uprzedniej zgody;
 • 5.4.7 Korzystanie z naszych materiałów reklamowych i promocyjnych, znaku towarowego lub nazwy w sposób, który negatywnie wpływa na nasz wizerunek;
 • 5.4.8 Korzystanie z ramek iframe lub innych technik lub technologii, które umieszczają plik cookie śledzenia afiliacyjnego w jakikolwiek sposób inny niż rzeczywiste kliknięcie;
 • 5.4.9 Korzystanie z technik lub technologii maskowania linków w celu promowania Space Films Sp. z.o.o w witrynach i/lub sieciach, które nie są wyraźnie wymienione w profilu afiliacyjnym, i ukrywanie tego źródła ruchu;
 • 5.4.10 Witryny użytkownika NIE mogą zawierać lubieżnych, obscenicznych, nielegalnych lub pornograficznych materiałów ani żadnych innych materiałów uznanych za budzące zastrzeżenia. Obejmuje to między innymi bigoterię, nienawiść, pornografię, materiały satanistyczne, materiały dotyczące znaków towarowych i praw autorskich, wszelkie treści o charakterze dla dorosłych itp. Określenie wszelkich materiałów jako takich podlega naszej uzasadnionej opinii;
 • 5.4.11 Nazwa (nazwy) domeny, nazwa firmy, logo, znak towarowy, produkt (produkty), projekt (projekty), usługa (usługi) NIE mogą zawierać słów kluczowych i fraz zawierających Space Films Sp. z.o.o znak towarowy lub jakiekolwiek inne odmiany lub błędy w pisowni łudząco podobne do Space Films Sp. z.o.o znaku towarowego, nazwy, logo lub nazwy domeny bez naszej uprzedniej zgody;
 • 5.4.12 Nazwa (nazwy) domeny, nazwa firmy, logo, znak towarowy, produkt (produkty), projekt (projekty), usługa (usługi) NIE mogą zawierać słów kluczowych i fraz, które zawierają lub są łudząco podobne do znaków towarowych, nazw, logo lub nazw domen stron trzecich, chyba że użytkownik został należycie upoważniony przez właściciela znaku towarowego.
 • 5.4.13 Space Films Sp. z.o.o ma wyłączne prawo do decydowania o tym, czy stosowana metoda promocji jest odpowiednia. Korzystanie z jakiejkolwiek metody reklamowej, którą uznamy za nieodpowiednią, może skutkować ostrzeżeniem, zawieszeniem lub zamknięciem konta afilianta i anulowaniem wszystkich należnych prowizji.

6. Pakiety usług

Za pośrednictwem naszej strony internetowej świadczymy usługi w formie kursów i pakietów kursów. Opisy tych pakietów są dostępne w warsztatmistrza.pl. W swoim Panelu Partnerskim będziesz mógł zobaczyć wszystkie produkty, za które otrzymasz prowizję.

7. Wymagania dotyczące poleceń klientów

 • 7.1 Regulamin odnoszący się do kierowania do nas klientów za pośrednictwem linków znajdujących się na Twojej stronie internetowej można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem warsztatmistrza.pl/affiliate-program-terms.
 • 7.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany takich warunków w dowolnym momencie i powiadomimy Cię pisemnie z wyprzedzeniem 10 dni roboczych o wszelkich takich zmianach.

8. Zamówienia

 • 8.1 Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby przetworzyć i zrealizować wszystkie zamówienia na Pakiety Usług złożone przez poleconych klientów wygenerowane przez podmioty stowarzyszone.
 • 8.2 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień, które nie spełniają wymagań klientów określonych w punkcie 8 niniejszych Warunków
 • 8.3 Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane, a świadczenie usług będzie zgodne z naszymi Umowami o gwarantowanym poziomie usług. Jesteśmy odpowiedzialni za przyjęcie zamówienia, realizację płatności, anulowanie zamówienia i całą późniejszą obsługę klienta. Nie będziesz mieć już żadnego kontaktu z klientem ani zakończenia transakcji, o czym wszyscy klienci zostaną poinformowani.

9. Raportowanie sprzedaży partnerów

 • 9.1 Będziemy śledzić następujące elementy całej sprzedaży:
 • 9.1.1 pochodzenie;
 • 9.1.2 Wybrany pakiet usług.
 • 9.1.3 wygenerowany dochód.
 • 9.2 Pełne raporty dotyczące całej sprzedaży wygenerowanej poprzez linki na Twojej stronie internetowej będą dostępne w Panelu Partnera. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy i treści takich raportów bez uprzedzenia.

10. Prowizje i opłaty za polecenie

 • 11.1 Partner otrzymuje prowizję w ustalonej z nami wysokości wartości brutto zrealizowanego i opłaconego zamówienia, będącego pierwszym zamówieniem użytkownika w portalu, zrealizowanym w ciągu 30 dni od kliknięcia w link referencyjny Partnera pod warunkiem, że użytkownik ten nie odwiedził portalu warsztatmistrza.pl w ciągu 30 dni wstecz od daty przejścia do portalu z linku Partnera. 

 • 11.2 W przypadku braku możliwości śledzenia klienta, prowizja nie zostanie wypłacona.
 • 11.3 Prowizja zostanie naliczona dopiero po otrzymaniu od klienta pełnej płatności. Dopiero po otrzymaniu pełnej płatności sprzedaż zostanie zarejestrowana w Panelu Partnera, ale będzie wyświetlana jako oczekująca przez 14 dni ustawionych w systemie  po zrealizowaniu zamówienia (ten okres odzwierciedla limit czasowy określony w naszej Polityce "14 dniowa Gwarancja Satysfakcji" ).
 • 11.6 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przekazaniu do  za pośrednictwem maila kontakt@warsztatmistrza.pl faktury na dane:
 • SPACE FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Żegiestowska 18c 02-924 Warszawa, numer NIP: 9512244862
 • o treści: "Współpraca reklamowa w ramach Programu Partnerskiego warsztatmistrza.pl" Minimalna kwota wypłaty wynosi 200 zł prowizji na partnera.
 • 11.7 Prowizje zostaną wysłane  na konto bankowe podane w jego Danych rejestracyjnych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
 • 11.8 W przypadku zwrotu pieniędzy z jakichkolwiek powodów, w tym między innymi z powodu oszustwa, i jeśli takie zwroty nie zostały dokonane z naszej winy, możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia zwrotu wszelkiej powiązanej prowizji.
 • 11.9 Wszelkie wypłacone Państwu prowizje będą oparte na przychodach ze sprzedaży brutto; jednakże nadal możesz być zobowiązany do zapłaty podatku od swojej prowizji. Akceptując niniejsze Warunki, niniejszym potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapłatę podatku od wszelkich dochodów, które możesz wygenerować w wyniku swojego zaangażowania w Program.
 • 11.10 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stawek prowizji w dowolnym momencie. O każdej takiej zmianie otrzymasz pisemne powiadomienie z 10-dniowym wyprzedzeniem („Okres powiadomienia”). Będziesz mieć możliwość rezygnacji z Programu w Okresie powiadomienia, a po skorzystaniu z tej opcji otrzymasz należną Ci Prowizję.

12. Znaki towarowe

12.1 Po przystąpieniu do Programu udzielimy Ci niewyłącznej, niezbywalnej i bezpłatnej licencji na używanie naszych logo i znaków towarowych („Znaki towarowe”).
12.2 Możesz używać naszych Znaków Towarowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustanowienia linków i wykonywania swoich obowiązków jako Partnera zgodnie z niniejszymi Warunkami.
12.3 Jeśli chcesz używać naszych Znaków towarowych do celów innych niż niniejsze Warunki, nie możesz tego robić bez uprzedniej pisemnej zgody, przy czym zgoda ta nie może być bezzasadnie wstrzymywana.
12.4 Akceptując niniejszy Regulamin, niniejszym zgadzasz się, że:
 • 12.4.1 nasze znaki towarowe pozostają własnością Space Films Sp. z.o.o, uchyba że przeniesiemy te znaki na osobę trzecią;
 • 12.4.2 żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje Państwu jakichkolwiek praw własności do naszych Znaków Towarowych; 
 • 12.4.3 nie będziesz kwestionować ważności naszych znaków towarowych.

13. Własność intelektualna

 • 13.1 O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, jesteśmy jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej („PWI”) na naszej stronie internetowej, w tym między innymi: całego kodu, tekstu, dźwięku, wideo, grafiki, zdjęć i innych obrazów, które stanowią część witryny. Będziemy także jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą obejmować jakąkolwiek dokumentację uzupełniającą, która będzie obejmować między innymi plany sytuacyjne, mapy, szkice projektowe i inne materiały dodatkowe.
 • 13.2 Będziemy jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą obowiązywać we wszystkich przyszłych aktualizacjach, uzupełnieniach i zmianach naszej witryny internetowej, takich materiałów, w tym wszelkiej dokumentacji uzupełniającej.

14. Gwarancje i odszkodowania dla partnerów

 • 14.1 Akceptując niniejsze Warunki, niniejszym gwarantujesz i potwierdzasz, że:
 • 14.1.1 Twoja witryna nie zawiera i nie będzie zawierać treści, które:
a) jest w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, szkodliwe, groźne, obsceniczne, napastliwe, dyskryminujące, zniesławiające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;
b) ułatwia lub promuje przemoc, terroryzm lub jakąkolwiek inną działalność przestępczą;
c) ma charakter jednoznacznie seksualny; Lub
d) narusza, pomaga lub zachęca do naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do którejkolwiek strony.
 • 14.1.2 Twoja witryna internetowa jest i pozostanie funkcjonalna oraz, z zastrzeżeniem postanowień punktu 19 niniejszych Warunków, z rozsądnymi przestojami w celu konserwacji lub ograniczeniami dostępu stron trzecich, dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu;
 • 14.1.3 Uzyskano wszelkie niezbędne uprawnienia, zgody i zatwierdzenia w odniesieniu do Twoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i pozostaną one ważne i skuteczne przez cały Okres obowiązywania;
 • 14.1.4 Twoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków stanowią prawne, ważne i wiążące zobowiązania wobec Ciebie. Zobowiązania takie będą zobowiązaniami bezpośrednimi, bezwarunkowymi i ogólnymi; I
 • 14.1.5 Nie będziesz się do nas zwracać w żaden sposób w ramach niezamówionych masowych kampanii e-mailowych ani innych praktyk spamowych, które możesz prowadzić.
 • 14.2 Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że zabezpieczysz nas w całości przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym wydatkami prawnymi) zasądzonymi lub poniesionymi lub opłaconymi przez nas w wyniku lub w związku z:
 • 14.2.1 naruszenie jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Ciebie w związku z Twoją witryną internetową;
 • 14.2.2 wszelkie roszczenia, że ​​Twoja witryna internetowa narusza patent, prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby, z wyjątkiem zakresu, w jakim roszczenie wynika z przestrzegania jakichkolwiek określonych przez nas warunków; 
 • 14.2.3 jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Ciebie, Twoich pracowników, agentów lub podwykonawców podczas wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

15. Zastrzeżenia

 • 15.1 Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że nasza strona internetowa, kursy lub Pakiety kursów sprzedawane za pośrednictwem portalu spełnią wymagania użytkownika lub odwiedzających go osób, że będą one zadowalającej jakości, że będą bezpieczne i że wszystkie dostarczone informacje będą dokładne i prawidłowe.
 • 15.2 Nie gwarantujemy żadnych konkretnych rezultatów korzystania z naszej strony internetowej ani rejestracji w Programie.
 • 15.3 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa pozostanie funkcjonalna i dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu.

16. Odpowiedzialność

16.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, które możesz ponieść, nawet jeśli taką stratę można w rozsądny sposób przewidzieć lub jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości jej poniesienia.
16.2 Całkowita nasza odpowiedzialność wobec Ciebie w związku z jakimkolwiek naruszeniem naszych zobowiązań umownych, jakimkolwiek naruszeniem gwarancji, jakimkolwiek oświadczeniem, oświadczeniem lub czynem niedozwolonym lub zaniechaniem, w tym zaniedbaniem wynikającym z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Umową, jest ograniczona do 100 zł.

17. Termin i zakończenie

 • 17.1 Niniejsze Warunki i Umowa wchodzą w życie i stają się wiążące w Dniu Rozpoczęcia i obowiązują przez okres 12 miesięcy od tej daty („Okres Początkowy”). Po Okresie początkowym Twoja rejestracja w Programie będzie automatycznie odnawiana na kolejne 12-miesięczne okresy („Okres odnowienia”), chyba że zostanie rozwiązania zgodnie z postanowieniami punktu 17.
 • 17.2 Każda ze Stron może rozwiązać Umowę, przekazując drugiej Stronie pisemne powiadomienie z wyprzedzeniem 10 dni roboczych:
 • 17.2.1 w dowolnym momencie, gdy druga Strona dopuściła się istotnego naruszenia niniejszych Warunków lub Umowy, a naruszenie to nie zostało naprawione w ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym naruszeniu; Lub
 • 17.2.2 jeżeli druga Strona rozpocznie likwidację, przymusową lub dobrowolną (z wyjątkiem celów rekonstrukcji w dobrej wierze lub połączenia za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony) lub złoży układ lub dokona układu z wierzycielami lub dokona ogólnej cesji na rzecz na rzecz swoich wierzycieli lub jeżeli posiada syndyka, zarządcę, syndyka lub zarządcę wyznaczonego na całość lub zasadniczo całość swojego przedsiębiorstwa lub majątku, lub jeżeli zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia swojej działalności lub wnosi jakiekolwiek istotne zmiany w swojej działalności lub jeżeli podlega analogicznemu procesowi na mocy jakiegokolwiek prawa obcego.
17.3 Każda ze Stron może zażądać rozwiązania Umowy z końcem Bieżącego Okresu z dowolnego powodu, pod warunkiem że pisemne powiadomienie zostanie przekazane co najmniej 10 Dni Roboczych przed końcem Bieżącego Okresu.
17.4 Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu usuniesz linki utworzone na podstawie niniejszego Regulaminu.
17.5 W przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny wygasają również wszystkie udzielone licencje.
17.6 W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z subklauzulą ​​17.2.1, wszelka Prowizja należna Państwu w tym momencie przepada.

18.Poufność

 • 18.1 Każda ze Stron („Strona Otrzymująca”) zachowa Informacje Poufne należące do drugiej Strony („Strona Dostawcza”) w poufności i tajemnicy oraz nie będzie wykorzystywać, ujawniać ani udostępniać Informacji Poufnych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie innej niż jej funkcjonariusze i pracownicy, którzy potrzebują Informacji Poufnych, aby umożliwić Stronie Otrzymującej wykonanie jej obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, pod warunkiem, że tacy funkcjonariusze i pracownicy są również zobowiązani do zachowania poufności i tajemnicy takich Informacji Poufnych. Powyższe obowiązki nie mają zastosowania do informacji uzyskanych przez Stronę Otrzymującą, które:
 • 18.1.1 w momencie nabycia znajdował się w domenie publicznej; Lub
 • 18.1.2 w późniejszym terminie, bez winy Strony Otrzymującej, przechodzą do domeny publicznej.
 • 18.2 Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się:
18.2.1, że wszystkie Informacje Poufne będą i pozostaną przez cały czas jedyną i wyłączną własnością Strony Dostawczej;
18.2.2, że jego prawo do korzystania z Informacji Poufnych wygasa całkowicie wraz z rozwiązaniem Umowy; 
18.2.3 zwrócić Dostawcy po rozwiązaniu Umowy wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne (w tym informacje przechowywane na nośnikach cyfrowych) lub jakąkolwiek ich część oraz wszystkie ich kopie.

19. Siła wyższa

Żadna ze Stron niniejszych Warunków nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny będącej poza uzasadnioną kontrolą tej Strony. Przyczyny te obejmują między innymi awarię zasilania, awarię dostawcy usług internetowych, akcje protestacyjne, niepokoje społeczne, pożar, powódź, burze, trzęsienia ziemi, akty terroryzmu, działania wojenne, działania rządu lub inne zdarzenia niezależne od kontrolę nad daną Stroną.

20. Postanowienia końcowe

20.1 O ile w niniejszych Warunkach nie określono inaczej, Strony zgadzają się, że wszystkie powiadomienia, które mają być doręczane w ramach Umowy, będą miały formę pisemną i mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail drugiej Strony.

20.2 Niniejsze Warunki obejmują i określają całość umowy i porozumienia pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy, porozumienia lub ustalenia dotyczące Programu lub relacji między Stronami. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona do powoływania się na jakąkolwiek umowę, porozumienie lub ustalenia, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, z wyjątkiem oświadczeń złożonych w sposób oszukańczy.
20.3 O ile wyraźnie nie określono inaczej w innym miejscu niniejszych Warunków, Umowa może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie dokumentu podpisanego przez obie Strony.

20.4 Brak zrzeczenia się prawa — Strony zgadzają się, że brak wyegzekwowania przez którąkolwiek ze Stron wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków. Takie niepowodzenie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia i nie będzie stanowić ciągłego zrzeczenia się.
20.5 Brak wyłączności - Relacja pomiędzy Stronami będzie i pozostanie niewyłączna. Obie strony mają swobodę nawiązywania podobnych relacji z innymi stronami.
20.6 Brak cesji — nie możesz przenieść żadnych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, przy czym zgoda taka nie może być bezzasadnie wstrzymywana.
 • 20.7 Niniejsze Warunki i Umowa podlegają prawu Polskiemu.
 • 20.8 Wszelkie spory pomiędzy Stronami dotyczące Umowy podlegają pod sąd właściwy dla adresu Space Films Sp. z.o.o.